AVÍS LEGAL

Denominació Comercial: Pa i Pastissos Can Girabent

Fco. Javier Girabent Vilardell

Ctra. de Ribes 22
Aiguafreda 08591
Barcelona
CIF / NIF: 33865123S


Telèfon: 938440704

Mòbil: 630098848

E-mail: adm@cangirabent.cat

 

1. OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així como informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi en aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipo de informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se  com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

 

2. RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipo de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funciones que són considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client es possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipo de responsabilitat respecte a dits continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títul enunciatiu però no limitatiu, en foros, chat´s, generadores de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat al art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En caso que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogues ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat per que funcioni correctament. Inicialment, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstancies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

3. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de las obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

-       Dades del Responsable del tractament.

-       Dades tractades.

-       Fitxer on s’emmagatzema.

-       Finalitat del tractament.

-       Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en caso de no facilitar-los.

-       Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercitar-los.

 

4. PROPIETAT INTEL.LECTUAL E INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per el seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicéncia o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troven degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual e industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerada un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin apareixer en el lloc web, pertanyent als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament a que terceres puguin redirigir directament als contenidors concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial e intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, como tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipo d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@redferreteria.com

 

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmet expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona).